preskoči na sadržaj

Osnovna škola Žuti brijeg Zagreb

Natječaj vrijedi od 16.12.2020. do 24.12.2020. godine.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna škola Žuti brijeg, Vrtnjakovečka 8, Zagreb, dana  16. prosinca 2020. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

  1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

UVJETI:

Kandidati natječaja moraju ispunjavati uvjete iz članka 105.,106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

    

Zamolbi priložiti:

  • životopis
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članaka 106. Zakona (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

 

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Priloge odnosno isprave kandidati dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju uz naznaku da imaju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune, nepravodobne i prijave dostavljene elektroničkom poštom neće se razmatrati.

Po isteku roka za prijavu na natječaj temeljem čl. 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Žuti brijeg provest će se testiranje kandidata.

Termin, mjesto i način održavanja testiranja objavit će se na web stranici škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Testiranje kandidata bit će usmeno iz područja poslova učitelja/ice informatike te opće kulture. Osobe koje ne ulaze u listu kandidata po natječaju, škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Probni rad se ugovara na rok od 3 mjeseca.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Natječaj vrijedi od 16.12.2020. do 24.12.2020. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Žuti brijeg, Vrtnjakovečka 8, 10040 Zagreb, s naznakom «za natječaj» .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole.


VIRTUALNE UČIONICE

Kliknite za pristup virtualnim učionicama.

Office 365 za škole

OFFICE 365 za škole

Prijavite se sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom i koristite besplatne alate i usluge.

 

Kliknite za pristup e-Dnevniku

Obilježavamo...

U SRPNJU I KOLOVOZU:

 

6.7. Međunarodni dan zadruga

10.7. Nacionalni dan Nikole Tesle

30.7. Međunarodni dan prijateljstva

5.8. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

5.8. Dan hrvatskih branitelja

12.8. Međunarodni omladinski dan

15.8. Velika Gospa

19.8. Svjetski humanitarni dan

Anketa
Koliko često koristite internet za učenje ili pisanje domaće zadaće?

Korisni linkovi
 > GoogleCMS za škole logo
Osnovna škola Žuti brijeg Zagreb / Vrtnjakovečka 2, HR-10000 Zagreb / os-zutibrijeg-zg.skole.hr / ured@os-zutibrijeg-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju